АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо практичної підготовки

Анкета про ознайомлення з формами контрольних заходів та критерії оцінювання

Антикорупційний моніторинг здобувачів вищої освіти

Визначення рівня залучення здобувачів вищої освіти до розробки і перегляду освітніх програм

Визначення рівня навантаження здобувачів вищої освіти

Визначення рівня об’єктивності оцінювання контрольних заходів

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета «Задоволеність студентів ЗВО з надання їм підтримки, результатами навчання, щодо створення умов для особистісного розвитку і виховання»

Анкетування «Якість самостійної роботи студента»

Опитувальник «Окремі питання вивчення відпрацювання студентамипропущених навчальних занять у ІІ половину дня»

Анкета для студентів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Визначення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності та заходів реагування на прояви академічної недоброчесності

Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи

АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

Анкета для опитування роботодавців

Опитування для стейхолдерів


АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ

Анкета для опитування випускників