Кафедра хімії, екології та методики їх навчання є структурним підрозділом природничо-географічного факультету – одним із найстаріших в університеті. На різних етапах розвитку факультету змінювалися навчальні плани та кваліфікація вчителів – відповідно до державного замовлення педагогічний колектив готував учителів природознавства й біології; біології і географії; біології, хімії і основ сільського господарства; біології і основ сільського господарства, екології.

??????????
Будівля колишнього природничо-географічного факультету

Неодноразово реорганізовували кафедри факультету, зокрема і кафедру хімії, екології та методики їх навчання.

З 1955 р. факультет почав готувати вчителів біології та хімії для середньої школи. Відповідно зросла кількість хімічних дисциплін та годин для їх вивчення. Це в свою чергу вимагало розширення матеріальної бази, збільшення викладацького колективу.

До 1958 року працювала єдина кафедра, яка об’єднувала ботаніків, зоологів, хіміків (завідувач, доцент І. Й. Онищенко).

В 1960 р. здійснено перший випуск учителів біології та хімії. Саме в ці напружені роки створено базу для організації кафедри хімії. Її створення і розвиток пов’язані з ім’ям д. б. н. Ф. Ф. Боєчка, який викладав біохімію, органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук.

У 1961 році створено секцію, а наступного року – кафедру хімії (завідувач, професор, д. б. н. Ф. Ф. Боєчко).

Колектив кафедри доклав чимало зусиль для організації навчально-виховного процесу, зміцнення й розвитку бази для навчальної і наукової роботи. Були обладнані нові лабораторії, придбане обладнання для наукових досліджень.

Видано ряд посібників для студентів і вчителів (Ф. Ф. Боєчко, «Хімія полімерів»  (1965), «Основи хімії полімерів» (1976)  Л. Г. Богачук, Ф. Ф. Боєчко «Додаткові розділи і питання до систематичного курсу хімії» (1973), ч. II (1975), Ф.  Ф. Боєчко, Л. Г. Богачук, Л. О. Боєчко «Хімічна сировина та способи її переробки» (1980), Д. М. Захарик (у співавторстві) «Органічна і біологічна хімія» (1982), «Органічна хімія» (1986).

У 1962 р. створено кафедру хімії і основ сільськогосподарського виробництва, яка забезпечила проходження технологічної практики для студентів на вітамінному заводі міста Умані.

Починаючи з 1963 р. на кафедрі виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи. За договорами з Київською конторою  «Хімреактив» (1968-1979) розроблено синтези й виготовлено зразки десятків хімічних реактивів (Ю. І.  Богодист, М. М. Юхименко, Ф. Ф. Боєчко, О. С. Кукшинов). Вартість госпдоговірних робіт з органічного синтезу становила майже чверть мільйона карбованців. Для уманського вітамінного заводу проводились дослідження вітамінних препаратів на їх нешкідливість.

З 1966 р. при кафедрі починає працювати біохімічне відділення галузевої лабораторії фізіології та біохімії людини і тварин. Це був фактично початок серйозних наукових досліджень з хімії. Галузева лабораторія за участі членів кафедри починає працювати над комплексною темою «Роль мікроелементів, вітамінів і їх комплексів в обміні речовин в організмі». Не зважаючи на труднощі в роботі, розроблено комплекс важливих проблем, що мають значення для медицини і сільського господарства. З 1967 р. здійснювалося виконання госпдоговірної тематики в галузі органічного синтезу.

У цілому кафедра досить швидко виросла й зміцніла. Успішно функціонували 4 навчальних лабораторії: аналітичної хімії (старший викладач
І. І. Щипаківський), методики навчання хімії (старший викладач М. Г. Нелюб), неорганічної та органічної хімії (професор Ф. Ф. Боєчко), біологічної хімії, фізичної та колоїдної хімії (викладач Г. І. Войтко), хімічної технології та ін. Колектив кафедри успішно здійснював навчально-виховну роботу спрямовану на підготовку висококваліфікованих учителів хімії.

Оскільки факультет почав готувати вчителів біології й сільського господарства, кількість хімічних дисциплін і годин для навчання хімії зменшилася. Останній випуск учителів-хіміків на стаціонарі здійснено в 1976 р., на заочному відділі – в 1977 р.

Кафедра брала участь у підготовці вчителів біології й сільського господарства, забезпечуючи курси загальної й неорганічної, органічної й біологічної, аналітичної та фізколоїдної хімії. Починаючи з 1977 р. за угодою з «КазНИИтехфотопроект» проведено роботи з розробки й дослідження технології одержання речовин – похідних N-фенілендиаміну. Всього за період з 1968 р. по 1980 р. виконано госпдоговірних робіт на суму 230 тис. карб.

З 2003 по 2005 р. – здійснено підготовку майбутніх учителів хімії кафедри основ аграрного виробництва (завідувач, доцент В. П. Миколайко), яка далі змінювала назву: з 2005 – 2010 р. – кафедра агробіотехнологій та хімії (завідувач, доцент В. П. Миколайко); 2010 – 2011 р. – кафедра хімії та екології (завідувач, доцент В. П. Миколайко). З 2011 року кафедра хімії та екології, у 2012 році кафедру хімії та екології перейменовано на кафедру хімії, екології та методики їх навчання (завідувач, професор С. В. Совгіра).

На сьогодні на кафедрі працює 13 викладачів (з них: 1 професор, 6 доцентів, 1 – старший викладач, 4 – викладачі, 1 – викладач-стажист) та 6 лаборантів.

На сьогодні  кафедрі хімії, екології та методики їх навчання тривалий час працюють такі викладачі та лаборанти, які мають значний стаж роботи: кандидат хімічних наук, доцент Валюк Вікторія Федорівна (2004), кандидат хімічних наук, доцент Галушко Сергій Миколайович (2004), кандидат педагогічних наук, доцент Горбатюк Наталія Миколаївна (2002), кандидат біологічних наук, доцент Гнатюк Наталія Олександрівна (2005), кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Юріївна Душечкіна (2012), кандидат педагогічних наук, старший викладач Олена Михайлівна Задорожна (2010), викладач Роман Вікторович Подзерей (2003), лаборант хімічної лабораторії Зеленко Тамара Володимирівна (1995).

Функціонує 9 проблемних груп. Студенти щороку захищають понад 40 курсових і більше 20 кваліфікаційних робіт, беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах на кращу наукову студентську роботу.

На кафедрі функціонують лабораторії і кабінети екології, загальної та неорганічної хімії, органічної і біологічної хімії, аналітичної хімії. Отримані студентами знання і практичні навички закріплюються і значно поглиблюються під час проходження навчальних і педагогічних практик у кращих господарствах та школах міста і регіону.

Досить успішно ведеться на кафедрі наукова і науково-методична робота, продовжуючи добрі традиції.

Професор С. В. Совгіра здійснює екологічні дослідження біологічного та ландшафтного різноманіття, екологічного стану водних ресурсів Черкаської та Вінницької областей за фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками; еколого-педагогічні дослідження з підготовки майбутнього вчителя.

Доцент В. Ф. Валюк, доцент С. М. Галушко проводять дослідження водних ресурсів регіону за фізичними, хімічними показниками.

Доцент Н. М. Горбатюк – розкриває методику відбору, консервації проб води та підготовки її до аналізу.

Доцент Н. О. Гнатюк проводить дослідження екологічного стану водних ресурсів за органолептичними, фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками. Крім того здійснюється в рамках загальної тематики індивідуальна наукова робота: «Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L.».

Викладач Р. В. Подзерей досконало досліджує натуральні й трансформовані ландшафтні екосистеми річкових долин Центрального Побужжя, причини й наслідки їх деградації.

Доцент Н. Ю. Душечкіна та старший викладач О. М. Задорожна розробляють наукові засади залучення студентів до природоохоронної роботи.

У новому ХХІ столітті кафедра також живе новим життям. Розширилася матеріально-технічна база, в аудиторіях проведено капітальні ремонти, збільшилася кількість педагогічного та технічного персоналу. Зважаючи на потреби суспільства, урізноманітнилася кількість і напрями спеціальностей. З 2018 року на кафедрі вперше здійснено набір студентів на спеціальність «Екологія», підготовка яких здійснюється проф. С. В. Совгірою, доц.
Н. О. Гнатюк, викладачем Р. В. Подзереєм. Досвідченні старші кадри змінила нова, але не менш амбітна плеяда молодих науковців (доцент Н. Ю. Душечкіна,  старший викладач О. М. Задорожна, викладач В. В. Давискиба та кандидат педагогічних наук, викладач В. В. Гончарук).

Студенти навчаються у 4 сучасних лабораторіях. До послуг читальний зал, обладнаний комп’ютерами з можливістю безкоштовного виходу до глобальної мережі Інтернет, 2 комп’ютерних класи та агробіостанція.

Зараз колектив кафедри проводить наукові дослідження за такою колективною тематикою: «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя» (керівник Совгіра С. В.).

За результатами досліджень 2014–2018 років видано колективну монографію «Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну центральної частини Південного Бугу».

На сьогодні кафедра є потужним механізмом наукових досліджень та підготовки майбутніх учителів хімії й екологів.


Будівля теперішнього природничо-географічного факультету