КАФЕДРА ХІМІЇ

Природничо-географічний факультет є одним із найстарших в університеті. У складі відкрито в 1930 році Уманського інституту соціального виховання було й біологічне відділення, яке в 1935 р. перейменували на природничо-географічний факультет. На різних етапах розвитку факультету змінювалися навчальні плани та кваліфікація вчителів – відповідно до державного замовлення педагогічний колективі інституту готував учителів природознавства й біології; біології і географії; біології, хімії і основ сільського господарства; біології і основ сільського господарства. З початку свого функціонування природничо-географічний факультет займав окрему будівлю по вулиці Радянській, 18 (колишній готель «Лондон»), а згодом був переведений у головний корпус (вул. Садова, 2).

??????????
Будівля колишнього природничо-географічного факультету

У 1941 р. був оголошений набір студентів на природничо-географічний факультет, однак у зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни інститут припинив роботу. Після звільнення м. Умані від окупації 15 червня 1944 р. 18 викладачів та 289 студентів розпочали заняття на природничо-географічному та фізико-математичному факультетах.

2
Оголошення в газеті «Колгоспна правда» про набір студентів на природничо-географічний та фізико-математичний факультети (1941 р.)

Після повоєнної відбудови міста стан матеріально-технічної бази факультету поступово покращувався. Упродовж 1947–1948 років до факультету були приєднані природничі факультети Одеського та Київського учительських інститутів. У 1956 р. факультету було передано частину бібліотеки Бердянського учительського інституту, де закрили відповідний підрозділ.

3
Студенти природничо-географічного факультету (1948 р.)

Неодноразово реорганізовували кафедри факультету. Так, утворені на початку 30-х років ХХ ст. кафедри ботаніки та зоології у 1947 р. об’єдналися в кафедру природознавства, яка у 1950 р. розділилася, в 1953 р. відновилася та в 1957 р. знову роз’єдналася на кафедри ботаніки, зоології і хімії.

Природничий факультет відкрито в 1955 році. У 1955–1956 роках на викладацьку роботу до інституту запросили аспірантів Київського та Московського університетів, Київського педінституту, які успішно захистили кандидатські дисертації. Це дозволило поповнити педагогічний колектив факультету висококваліфікованими спеціалістами та пожвавити наукову роботу. Значною мірою їх зусиллями були підготовлені до друку IV і V томи «Наукових записок інституту».

Як уже згадувалося, з 1955 р. природничий факультет почав готувати вчителів біології та хімії для середньої школи. Тому зросло число хімічних дисциплін, збільшилась кількість годин для їх вивчення. Це в свою чергу вимагало розширення матеріальної бази, збільшення викладацького колективу.

До 1958 року тут працювала лише одна кафедра, яка об’єднувала ботаніків, зоологів, хіміків. Завідував нею доцент І.Й. Онищенко.

Новий факультет набирав силу, і вже в 1960 р. був здійснений перший випуск учителів біології та хімії.

Саме в ці напружені роки була створена база для організації кафедри хімії, створення і розвиток якої пов’язані з ім’ям Ф.Ф. Боєчка. На факультеті він почав працювати в 1960 р. після закінчення аспірантури при Чернівецькому університеті. Викладав біохімію, органічну хімію, хімію високомолекулярних сполук.

У 1961 році була створена секція, а наступного року – кафедра хімії, організація якої та дальший розвиток пов’язанні з діяльністю професора, доктора біологічних наук Ф.Ф. Боєчка.

У 1962 р. очолив щойно організовану кафедру хімії. Колектив кафедри доклав чимало зусиль для організації навчально-виховного процесу, зміцнення й розвитку бази для навчальної і наукової роботи. Були устатковані нові лабораторії, придбане обладнання для наукових досліджень.

Було створено ряд посібників для студентів і вчителів (Ф.Ф. Боєчко, «Хімія полімерів» — 1965 р., «Основи хімії полімерів» — 1976 р.; Л.Г. Богачук, Ф.Ф. Боєчко «Додаткові розділи і питання до систематичного курсу хімії» — 1973 р.; ч.11 -1975 р.; Ф.Ф. Боєчко, Л.Г. Богачук, Л.О. Боєчко «Хімічна сировина та способи її переробки» -1980 р.; Д.М. Захарик (у співавторстві), «Органічна і біологічна хімія» — 1982р., «Органічна хімія» — 1986 р.).

У 1962 р. були утворені кафедри хімії і основ сільськогосподарського виробництва.

На кафедрі працює 10 викладачів (з них один в.о. професора, 6 кандидатів наук,доцентів, 2 – старших викладачі та 1 — асистент) та 6 лаборантів.

Функціонує 7 проблемних груп. Студенти щороку захищають понад 100 курсових і більше 20 дипломних робіт, беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах на кращу наукову студентську роботу.

Кафедра підтримує тісний зв’язок з педагогічною громадськістю м.Умані і регіону, філіалами кафедри (СШ №10 м.Умані, Паланською СШ Уманського району).

На кафедрі функціонують лабораторії і кабінети екології, загальної та неорганічної хімії, органічної і біологічної хімії, аналітичної хімії. Отримані тут студентами знання і практичні навички закріплюються і значно поглиблюються під час проходження навчальних і педагогічних практик у кращих господарствах та школах міста і регіону. Важливе значення місце у підготовці майбутніх спеціалістів відводиться роботі на метеоролічному майданчику та на агробіостанції інституту.

Досить успішно ведеться на кафедрі наукова і науково-методична робота, продовжуючи добрі традиції, започатковані ще на кафедрі основ сільськогосподарського виробництва. Викладачі досліджують вплив гербіцидів на поживний режим грунту (проф. Казидуб Г.О.), екологічну ситуацію в басейні р. Південний Буг (доц. Гончаренко Г.Є., проф. Казидуб Г.О., під керівництвом проф. Юхимчука Ф.Ф.), викладачами кафедри було виведено два сорти сої – Уманська – 1 та Уманська – 2.  Перший з них захищений авторським свідоцтвом (Юхимчук Ф.Ф., Малишев О.Г., Олексевич В.М.), другий в 1989 р. переданий на сортовипробування. Авторське свідоцтво на виведений ним сорт напівцукрового буряка одержав доц. Осадчий О.С. Результати цих наукових досліджень доповідались і друкувались в матеріалах міжнародного конгресу генетиків, всесоюзних і республіканських з’їздах генетиків і фізіологів рослин, на наукових і науково-методичних конференціях всіх рівнів. Дослідження доц. Гончаренко Г.Є. з питань батрахології друкувались в матеріалах міжнародних наукових з’їздів за кордоном.

На базі кафедри і природничого факультету проводилася ІІІ республіканська міжвузівська науко-методична конференція з питань викладання біологічних  і сільськогосподарських дисциплін (1964 р.), обласна (1993 р.) і міжнародна (1994 р.) конференції з проблем екології і екологічної освіти.

З 1992 р. на кафедрі діє навчально-наукова екологічна лабораторія. Завідує нею доц. Гончаренко Г.Є., науковим консультантом є відомий вчений член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Щербак М.М. На базі лабораторії великим творчим колективом інституту (в.о. проф.. Коваль М.Ф. доценти Бутило М.Д., Гончаренко Г.Є, Чорна Г.А., Картель М.В., науковий співробітник Гаврилюк В.М.) виконують наукові дослідження в рамках держбюджетної теми. На основі зібраних в експедиціях матеріалів опубліковано ряд наукових праць, зокрема монографія Г.Є. Гончаренко «Динаміка чисельності земноводних в умовах антропогенної трансформації середовища в районі басейну річки Південний Буг» (1984 р.), колективна монографія «Природа Центрального Лівобережжя Південного Бугу» (1993 р.).

В 1962-1963 рр. проходила технологічна практика для студентів на вітамінному заводі міста Умані.

Вже з 1966 р. при кафедрі починає працювати біохімічне відділення галузевої лабораторії фізіології та біохімії людини і тварин. Це був фактично початок серйозних наукових досліджень на кафедрі. Галузева лабораторія при участі членів кафедри починає працювати над комплексною темою «Роль мікроелементів, вітамінів і їх комплексів в обмін речовин в організмі». Не зважаючи на труднощі в роботі, був розроблений комплекс важливих проблем, що мають значення для медицини і сільського господарства. Результати розробки даної проблеми лягли в основу кандидатської дисертації Д.М. Захарика та докторської дисертації Ф.Ф. Боєчка.

З серпня 1967 р. проводилась госпдоговір на науково-дослідна робота в галузі органічного синтезу.

В цілому кафедра досить швидко виросла й зміцніла. Успішно функціонували 4 навчальних лабораторій: аналітичної хімії (старший викладач Щипаківський Ігор Іванович), методики навчання хімії (старший викладач Нелюб Михайло Григорович), неорганічної та органічної хімії (доцент Боєчко Федір Федорович), біологічної хімії, фізичної та колоїдної хімії (викладач Войтко Галина Іванівна), хімічної технології та ін. Колектив кафедри успішно здійснював навчально-виховну роботу спрямовану на підготовку висококваліфікованих учителів хімії.

Оскільки факультет почав готувати вчителів біології й сільського господарства, кількість хімічних дисциплін і годин для навчання хімії зменшилася. Останній випуск учителів-хіміків на стаціонарі був здійснений в 1976 р., на заочному відділі – в 1977 р.

Кафедра брала участь у підготовці вчителів біології й сільського господарства, забезпечуючи курси загальної й неорганічної, органічної й біологічної, аналітичної та фізколоїдної хімії.

Починаючи з 1963 р. на кафедрі виконуються госпдоговір ні науково-дослідні роботи. За договорами з Київською конторою  «Хімреактив» (1968-1979 рр.) розроблено синтези й виготовлено  зразки десятків хімічних реактивів (Ю.І. Богодист, М.М. Юхименко, Ф.Ф. Боєчко, О.С. Кукшинов). Вартість госпдоговірних робіт з органічного синтезу становила майже чверть мільйона карбованців.

Для уманського вітамінного заводу проводились дослідження вітамінних препаратів на нешкідливість. А починаючи з 1977 р. по договору з «КазНИИтехфотопроект» ведуться роботи по розробці й дослідженню технології одержання кольорових проявляючи речовин – похідних п-фенілендиаміну. Всього за період з 1968 р. по 1980 р. виконано госпдоговір них робіт на суму 230 тис.карб.

Науково-педагогічний склад, який сформувався на природничо-географічному факультеті, ввібрав у себе найкращі традиції вузів України. Провідні викладачі, серед яких були Ф.Ф. Боєчко, Л.Г. Богачук, Д.М. Захарик, Г.Є. Гончаренко, М.А. Олійник, О.І. Єріна, Л.М. Кравченко, Г.О. Казидуб, К.З. Сеньчук, дали початок сучасним викладачам нашого вузу, котрі досягли значних успіхів у науковій та педагогічний діяльності.

Керівництвом природничо-географічного факультету завжди займалися провідні фахівці своєї справи. У повоєнні роки посаду декана займали М.А. Олійник, Л.М. Кравченко, О.П. Корнієнко. Більше 10 років факультетом керували професор Г.О. Казидуб і доцент К.З. Сеньчук. Були також деканами доценти С.М. Гедзь, М.В. Картель.

У 80-х роках ХХ ст. роботою на факультеті керували М.Ф. Коваль, А.К. Ткаченко, Г.Є. Гончаренко.

У 2000 р. факультет очолив доцент О.С. Осадчий, якого потім змінили доценти Р.А. Якимчук та Л.М. Містрюкова.

01.09.2003 – 15.07.2005 р. – кафедра основ аграрного виробництва, завідувач кафедри В.П. Миколайко.
15.07.2005 – 31.08.2010 р. – кафедра агробіотехнологій та хімії, завідувач кафедри В.П. Миколайко.
31.08.2010 – 02.07.2017 р. – кафедра хімії та екології, завідувач кафедри В.П. Миколайко.
05.12.2011 році кафедра хімії та екології, завідувач кафедри С.В. Совгіра.

02.07.2012 році кафедру хімії та екології перейменовано на кафедру хімії, екології та методики їх навчання.

На кафедрі хімії, екології та методики їх навчання працюють: кандидат хімічних наук Валюк Вікторія Федорівна (2004 р.) та Цимбалюк Валентина Василівна (2007 р.), кандидат педагогічних наук Горбатюк Наталя Миколаївна (2002 р.), кандидат біологічних наук Гнатюк Наталя Олександрівна (2005 р.), випускник Київського університету кандидат хімічних наук Галушко Сергій Миколайович (2004 р.), лаборанти хімічних лабораторій Зеленко Тамара Володимирівна (1995 р.), Пею Наталя Василівна (2005 р.)

Валюк В.Ф.,Галушко С.М. Проведено дослідження водних ресурсів регіону за фізичними, хімічними показниками. Результати досліджень опубліковані у наукових працях.

Гнатюк Н.О. Проведено дослідження екологічного стану водних ресурсів Маньківщини за органолептичних, фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками. Крім того здійснюється в рамках загальної тематики індивідуальна наукова робота: «Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L.». Мета роботи – розкрити екологічні аспекти алелопатичної дії екзометаболітів ароматичних рослин видів Monаrda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L. за різних ґрунтово-кліматичних умов.

Подзерей Р.В. Досконало досліджено натуральні й трансформовані ландшафтні екосистеми річкових долин Центрального Побужжя, встановлено причини й наслідки їх деградації. Матеріали досліджень апробовані у лекційному курсі дисципліни «Екологія» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Совгіра С.В.. Гончаренко Г.Є. Здійснено дослідження біологічного різноманіття Собківського лісництва, проведено дослідження екологічного стану водних ресурсів Черкаської та Вінницької областей за фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками.

Зараз колектив кафедри веде наукові дослідження за такою колективною тематикою: «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя» (виконавці: Совгіра С.В., Валюк В.Ф., Гончаренко Г.Є., Горбатюк Н.М., Гнатюк Н.О., Душечкіна Н.Ю.).

У новому ХХІ столітті факультет також живе новим життям. Розширилася матеріально-технічна база, в аудиторіях були проведені капітальні ремонти, збільшилася кількість педагогічного та технічного персоналу. Зважаючи на потреби суспільства, урізноманітнилася кількість напрямів підготовки та випускних спеціальностей. Досвідченні старші кадри змінила нова, але не менш амбітна плеяда молодих науковців.

Студенти факультету навчаються в сучасних лабораторіях, одна наукова лабораторія і 4 сучасних лабораторії До послуг студентів читальний зал, обладнаний комп’ютерами з можливістю безкоштовного виходу до глобальної мережі «Інтернет», 2 комп’ютерних класи та агробіостанція.

Зараз кафедра хімії, екології та методики їх навчання – у складі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.