СОВГІРА
Світлана Василівна

доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії та екології

Навчальний корпус №1, 212 ауд.,
Е-mail: sovgirasvitlana@gmail.com

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Совгіра Світлана Василівна народилася 4 березня 1963 року в місті Умань Черкаської області. У 1984 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г Тичини природничий факультет (на сьогодні Уманський державний педагогічний університет (УДПУ) імені Павла Тичини).

Після закінчення інституту працювала молодшим науковим співробітником, викладачем, доцентом, професором Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З 2011 по 2021 очолювала кафедру хімії, екології та методики їх навчання.

У 1999 році Світлана Василівна захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання старшокласників», а в 2009 ‒ докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні основи формування екологічного світогляду майбутніх учителів вищих навчальних педагогічних закладів» за спеціальністю 13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти.

Професор С.В. Совгіра ‒ член двох спеціалізованих вчених рад К 74.053.02 та Д 74.053.01 при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, член редакційних колегій: Збірника наукових праць УДПУ (Умань), Наукових записок екологічної лабораторії УДПУ (Умань), збірника наукових праць «Природничі науки і освіта» (Умань).

З 2000 по 2016 рік брала активну участь у розробці 8 державних бюджетних тем. З 2015 року керує державною бюджетною темою «Систематизація потенційних та створення нових заповідних об’єктів Південно-Бузького екокоридору за активної участі молоді» (реєстраційний № 018U003374). Світлана Василівна має наукову школу «Екологія, охорона навколишнього середовища: освіта, наука, практика», яка заснована у 2009 році та функціонує на базі науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Підготувала 10 кандидатів та 1 доктора наук.

Професор С.В. Совгіра організатор щорічних наукових експедицій для дослідження проблем малих річок та вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття центральної частини Побужжя, за результатами яких створено 10 нових заповідних об’єктів; природоохоронних акцій «Посади ліс», «Година Землі», «Упорядкування прибережної смуги малих водойм», «За чисте довкілля», «Малим річкам — нове життя» і т д.; інноваційних форм екологічної освіти: круглих столів, конкурсів студентських виробів та плакатів екологічного спрямування, виставок аматорських картин «Перетворимо відходи у мистецтво», семінарів-конференцій.

Світлана Василівна є одним із організаторів видання збірника наукових праць «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ» (№1-18), автор 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких уперше в Україні видані підручники «Методика навчання екології» (2007), «Технологія та організація природоохоронних робіт» (2011), «Екологія» (2013), посібники «Краєзнавчий підхід до екологічного виховання» (1998), «Природні ресурси України, їх стан та перспективи раціонального використання» (2000), «Екологічна робота і виховання в сільській школі» (2002), «Екологічна стежина ‒ одна із форм природоохоронної роботи» (2004), «Основи рекреаційної географії: природа, ресурсний потенціал регіонів» (2005), «Географія Уманщини» (2006), «Динаміка психолого-педагогічних умов формування екологічного світогляду молоді» (2008), «Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів» (2010), «Охорона природи: проблеми енергозбереження» (2010), «Екологія: озеленення навчального середовища» (2010), «Санаторій «Aquaflap»: оздоровлення, лікування, відпочинок» (2011), «Екологічні проблеми енергоспоживання та енергозбереження» (2013), «Екологічна та хімічна безпека» (2014), 26 методичних рекомендацій.

Основними науковими працями є такі монографії: Формування екологічного професіоналізму майбутнього вчителя (2002), Експедиційні дослідження в системі сучасної освіти: малі річки Уманщини (2005), Формування екологічного світогляду студентів у процесі навчально-польових практик (2005), Теоретико-методичні основи формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах (2008), Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя (2009), Квазіприродні ландшафти Центрального Побужжя (2001), Природоохоронний потенціал ландшафтних екосистем Центрального Побужжя (2012), Екологічний світогляд майбутніх учителів: методологія, концепція, методика формування (2012), Екологія диких тварин (2013), Інтеграція технологій екологізації та енергозбереження в освітніх закладах (2014), Малі річки Центрального Побужжя (теоретичний та практичний аспекти) (2015), Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок (2016), Технології оздоровлення та оптимізації стану ландшафтних комплексів малих річок Центрального Побужжя (2016), Water resources landscape ecosystems of river valleys of the central bug region (2016), Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу (2017), Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів агроландшафтів України (2018), Систематизація регіональних екомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору (2018), Natural conditions and structure of the Southern Bug Meridian Environmental Corridor(Природні умови та структура Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору) (2018).

Професор С.В. Совгіра має 37 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

За багаторічну сумлінну працю Світлана Василівна Совгіра була відзначена Почесною грамотою Черкаської обласної ради (2011) , подякою Міністерства освіти і науки України (2014), нагрудним знаком «Кращий за професією» (Умань, 2017) та почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2017).

Основні наукові публікації

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на колективну монографію «Систематизація регіональних екомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору», видано 28.11.2018 р. за №83233.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на колективну монографію «Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу», видано 07.12.2018 2018 р. за № 83519.

Sovgira S., Chyrva H., Korinna H. Ecological education of economics students by means of environmental technologies. Science and Education, 2018, Issue 2. рр. 125-135.

Совгіра С. В. Критерії діагностики екологічної вихованості особистості / С. В. Совгіра // Географія та екологія : наука і освіта : матер. VIІ всеук. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Умань, 19-20 квітня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 – С. 195–198.

Совгіра С. В. Характеристика освітнього середовища закладів вищої освіти в контексті середовищного підходу / С. В. Совгіра // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжн. наук.-практ. конф., м. Умань, 16-17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві»., 2018. – С. 33-36.

Совгіра С. В. Екологічні функції кімнатних рослин / С. В. Совгіра // Природничі науки в системі освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Умань, 28 лютого 2018) / І.В. Красноштан (гол. ред.). – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 54-57.

Совгира С.В., Гончаренко Г.Е., Мистрюкова Л.М., Грабовская С.Л. Общая характеристика бассейна реки Южный Буг и его ихтиофауны // Академическая наука – проблемы и достижения: матер. Ш междун.науч.-практ.конфер. (Москва, 20-21 февраля 2014 г.). – М., 2014. – С. 5-7», 2018. – С. 54-57.

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Вплив стічних вод теплових електростанцій на стан водного середовища, кормових гідробіонтів риб, іхтіофауну і рибне господарство водойм // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя : зб. статтей двадцять п’ятої Міжн. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 3-7 березня 2014 р.). – Т.2. – С. 23-25.

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Душечкіна Н.Ю. Екологічний стан іхтіофауни Ладижинського водосховища // Věda a technologie : krok do budoucnosti – 2014 : Materiály X mezinárodni vědecko-prakticka konference, (Praha, 27 unora – 05 breze 2014 roku). – Praha : Publishing House „Education and Science”, 2014. – Dil. 27. Ekologie. Zemepis a geologie – S. 47–51.

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Сучасний стан іхтіофауни Ладижинського водосховища // Формування нового обліку вітчизняної науки : зб. наук. праць Міжнар. конфер. (Київ, 28 лютого 2014). −К. : Центр наукових публікацій, 2014. − С. 18-22

Sovgira S., Dushechkina N., Maturity of the axiological component inside the individual environmental outlook // The advanced science journal. – UNITED STATE, 2014. – Issue 5. – C. 21–24.

Совгіра С.В., Дученко М.О. Проблеми малих водойм та перспективи їх вирішення // Природничі науки і освіта : зб. наук. праць прир.-геогр. фак-ту. – Умань : ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2014. – С. 19-21.


Совгіра С.В., Жук А.В. Дослідження кількісного та якісного складу біорізноманіття Оникієвського лісгоспу // Природничі науки і освіта : зб. наук. праць прир.-геогр. фак-ту. – Умань : ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2014. – С. 105-107


Совгіра С.В., Ревенко А.В. Оцінка фітотоксичності грунтів на території міста Кривий Ріг // Природничі науки і освіта : зб. наук. праць прир.-геогр. фак-ту. – Умань : ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2014. – С. 108-109


Кормовая база рыб Ладыжинского водохранилища // Вестник Академии знаний. – 2014. — №2. – С.6-13


Принципи наступності та неперервності в екологічному вихованні // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Н.С. Побірченко (гол. ред.), І.Д. Бех, М.М. Бібік та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Вип. 49. – С. 185–191.


Совгира С.В., Гончаренко Г.Е., Браславська О.В., Осадчий А.С., Кугай М.С., Люленко С.А., Душечкина Н.Ю. Общая характеристика Ладыжинского водохранилища и его рыбохозяйственной деятельности // Вестник Академии знаний. – 2014. — №3. – С.6-13


Совгіра С.В., Татарнікова Н.О. Антропогенний вплив на зміну хімічного складу водойм міста Умані // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ / Ред. кол. Г.Є. Гончаренко (відп. ред.).– Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 17. – С. 7–11.


Совгіра С.В., Гончаренко Г. Є. Концепція функціонування екологічно безпечного освітнього середовища // Science without borders – 2015 : Materiáls of the XI international scientific and practical cjnference, (Sheffield, march 30 – april 7 2015). – Sheffield : science and education LTD, 2015. – Volume 16. Pedagogscal sciences. – S. 37–40.

Взаємозв’язок правового виховання з іншими видами виховання // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. − № 1(14). − 2015. − С. 83−88. − Серія : Педагогіка

Закономерности формирования экологического мировоззрения студентов в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений // Вестник Академии знаний. – 2015. − №12(1). – С.101−109

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Гончаренко В.Г., Берчак В.С. Малі річки Центрального Побужжя (теоретичний та практичний аспекти) // Gniezno : видавництво Ciesielski i Spółka. − 2015. − 152 с.

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Берчак В.С. Рослинний світ малих річок України // Развитие науки в XXI веке // сборник статей (уровень стандарта, академический уровень) научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции (Харьков, 15 февраля 2016 г.). − 2 часть. – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 112−116.

Фитомелиоративные мероприятия в долинах малых рек // Вестник академии знаний. − 2016. − №16 (1). − С. 4−10.

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Методика проведення моніторингу річкової долини // Природничі науки і освіта : зб. наук. праць прир.-геогр. фак-ту. – Умань : ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2016. – С. 153−158.

Передумови та формування екологічної культури особистості в контексті збалансованого розвитку // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженко : зб. наук. праць Вип. 31 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 2016. – С. 7-14. – (Серія : Педагогічні науки; вип. 31).

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Душечкіна Н.Ю. Технології оздоровлення та оптимізації стану ландшафтних комплексів малих річок Центрального Побужжя // Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. − 250 с.

Sovgira S., Dushechkina N., A synthesis of humanitarian and ecological knowledge for ecocultural personal development (Синтез гуманітарних і екологічних знань для екокультурного розвитку особистості) // Intellectual archive. – 2017. – №2. – Volume 6. – C.77-83

Еволюція екологічної освіти в освіту для збалансованого розвитку // Вісник Черкаського університету / Ред кол. : О. В. Черевко (гол. ред.), Ф. Ф. Боєчко, С. В. Корновенко. – Черкаси ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – № 16. – С. 133–140. – (Серія : Педагогічні науки).

Тенденції взаємовідносин людини, природи та культури в аспекті глобальних трансформаційних процесів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини./ [гол. ред. М.Т. Мартинюк]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – В.1. — С. 330–341.(

Совгіра С.В., Джумагелдієв Сердар Саморегуляція як основа успіху майбутнього вчителя // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. − Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. − Вип. 1, Ч. 1. − С. 160−165

Sovgira S., Dushechkina N., The Model of Students’ Environmental Competence Formation in Pedagogical University (Модель формування екологічної компетентності студентів в умовах педагогічного університету) // Pedagody and Psychology, V (54), Issue: 126, 2017. – p.43-46

Методологічний фундамент формування уявлень про екологічну культуру та екологічну компетентність майбутніх учителів // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К. : КиМУ, 2017. – Вип. 1 (6) – С.444-473.

Характеристика компонентів екологічної культури майбутніх фахівців // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Екологія». – 2017. Вип.2. – С. 188-204.

С. Совгіра , Г. Гончаренко В. Миколайко Н. Душечкіна Систематизація регіональних екомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору // Умань, Видавець “Сочінський М. М.”, 2018. – 478 с.

С.Совгіра, О.Поліщук Стан сформованості правової компетентності у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Вип..155. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2018 . С.218-224

Совгіра С.В., Поліщук О. Діагностика сформованості правової компетентності майбутніх менеджерів аграрного університету // Вісник Черкаського університету / Ред кол. : О.В. Черевко (відп. ред.), Ф.Ф. Боєчко, С.В. Корновенко. Черкаси ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. Вип. 14. С. 80-87. Серія: (Педагогічні науки).

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є. Адміністративно-територіальне районування та особливості структури Південно-Бузького екокоридору. // World Science 11(39), November 2018 pp. 33-38.

V. P. Hmyria, V. V. Polishchuk,I. V. Kozachenko, S. V. Sovgira Investment support for the development оf the forestry of ukraine in the context improving the country forest resource potential // The вulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, January – February 2019, Almaty, Nas Rk p.р. 246-250

S. Sovgira S. Shuliak, N. Tsymbal Number symbolism in the magic texts of Ukrainian charms // Opción, Año 35, Especial No.19 (2019) p.893-915

S. Sovhira, O. Bezliudnyi, Y. Pidlisnyi Експериментальне дослідження сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з економіки EXPERIMENTAL STUDY ON THE LEGAL CULTURE OF FUTURE ECONOMIC BACHELOR // The Journal of Social Sciences Research, 2019

S. Sovhira, Karasievych S., Boiko Y., Tanasiichuk Y., Horbatiuk N. Organización de la formación de futuros especialistas en deporte y cultura física // Opción, Año 35, Especial No.22 (2019): 175-191