Душечкіна Наталія Юріївна

кандидат педагогічних наук ст. викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Е-mail: nataxeta74@gmail.com

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Народилася 17 липня 1974 року в м. Умань Черкаської області.
У 1998 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчитель початкових класів.
В 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.
З 2012 року працювала в університеті на посаді лаборанта кафедри хімії, екології та методики їх навчання.
З 2016 року працює викладачем цієї ж кафедри.
У 2016 році у спецраді К 74.053.02 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила дисертацію на тему: «Формування екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
У 2017 році – отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула професійну кваліфікацію Хімік. Вчитель хімії. Вчитель екології.

Основні наукові публікації

Душечкіна Н. Ю. Використання інноваційних методів для формування екологічної свідомості особистості / Н. Ю. Душечкіна// Географія та екологія : наука і освіта : матер. VIІ всеук. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Умань, 19-20 квітня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 – С. 78-79.

Душечкіна Н. Ю., Харко І.В. Екологічні аспекти застосування мінеральних добрив та хімічних препаратів у сільському господарстві / Природничі науки і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018 . — С. 134 -137.

Душечкіна Н. Ю. Мотивація до навчальної діяльності як ефективний чинник для підготовки майбутніх фахівців / Н. Ю. Душечкіна // Природничі науки в системі освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Умань, 28 лютого 2018) / І.В. Красноштан (гол. ред.). – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 90-93.

Душечкіна Н. Ю. Професійна компетентність майбутнього фахівця в аспекті сучасного освітнього середовища / Н. Ю. Душечкіна // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжн. наук.-практ. конф., м. Умань, 16-17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві»., 2018. – С. 98-101.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на колективну монографію «Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу».

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Формування екологічного світогляду студентів у закладах вищої освіти».

Систематизація регіональних екомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору: колективна монографія / С. Совгіра, Г. Гончаренко, В. Миколайко, Н. Душечкіна — Умань: Видавець «Сочінський М.М.» 2018. — 478 с.