АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо практичної підготовки

Анкета про ознайомлення з формами контрольних заходів та критерії оцінювання

Антикорупційний моніторинг здобувачів вищої освіти

Визначення рівня залучення здобувачів вищої освіти до розробки і перегляду освітніх програм

Визначення рівня навантаження здобувачів вищої освіти

Визначення рівня об’єктивності оцінювання контрольних заходів

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анкета для керівників-методистів з педагогічної практики (для керівників-методистів за фахом, з педагогіки та психології)

Визначення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності та заходів реагування на прояви академічної недоброчесності

Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи

АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

Анкета для опитування роботодавців


АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ

Анкета для опитування випускників