Н.О. Горбатюк

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчальний корпус №1, 301 ауд.,

E-mail: NatalyaG@i.ua

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

У 1997 році з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю: «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія». Чотири роки працювала вчителем хімії Уманської загальноосвітньої школи № 5 імені В. І. Чуйкова.

В університеті працює з 2002 року.

У 2009 р. в спецраді Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 р. отримала наукове звання доцента.

Наукові інтереси: принцип народності у вихованні, специфіка його розвитку на ґрунті української педагогіки, сучасні педагогічні концепції щодо розвитку принципу народності у вихованні; професійно-методична підготовка майбутніх учителів хімії проблеми розвитку методики навчання хімії в сучасній Україні.

Викладає курси «Методика навчання хімії у профільній школі», «Методика навчання хімії», «Методика розв’язування задач з хімії» та «Компютерні технології в хімії».

Основні наукові публікації

Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. М. Горбатюк. – Умань : Візаві, 2009. – 23 с.

Горбатюк Н. М. Історичні етапи розвитку проблемного навчання / Н. М. Горбатюк // Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Умань, 14− 15 листопада 2013 р.) – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 29–32.

Горбатюк Н. М. Методика викладння хімії у ВНЗ : навч. посіб. / уклад. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 180 с.

Методика навчання хімії : навч. посіб. / уклад. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 136 с.

Горбатюк Н. М. Домашні досліди в системі шкільного хімічного експерименту / Н. М. Горбатюк // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – К. : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С.87–89.

Біологічне, ландшафтне різноманіття та якість річкової води басейну Центральної частини Південного Бугу : колективна монографія / за ред. С. В. Совгіри. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017 – 233 с.

Методика навчання хімії : навчальний посібник / укл. Н. М. Горбатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 150 с.

Методика навчання хімії : методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / укладач Н. М. Горбатюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 74 с.

Методика навчання хімії у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / укл. Горбатюк Н. М. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 168 с.

Совгіра С. В. Передумови формування екологічних переконань / Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Горбатюк Н. М., Подзерей Р. В. Образованието и наука та на XXI век – 2012: матеріали за VIII междунар. науч.-практ. конф. (София, 17–25 окт. 2012). – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2012. – Т. 26. Педагогически науки. – С. 59–61.