кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Навчальний корпус №1, 212 ауд.,
Е-mail: viktoriavalyuk@gmail.com

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

У 1997 році з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю: «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія». Чотири наступні роки працювала вчителем хімії Уманської міської гімназії.

З 2001 по 2004 рік навчалася в стаціонарній аспірантурі при кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2005 р. в спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано[b,e]піридинів, їх солей та дигідропохідних» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. У 2009 р. отримала наукове звання доцента.

У 2009-2011 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.

Доцент В.Ф. Валюк брала участь у міжнародних проектах: стажування з питань комерціалізації освіти в університеті Адама Міцкевича, місто Познань (Польща); стажування в лабораторії РОМА UMR CNRS 6136 Анжерського Університету (Франція).

Вікторія Валюк член науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту (підкомісія 014-5 Середня освіта (природознавство) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України; член робочої групи МОН із розроблення навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; член редакційних колегій: Наукових записок екологічної лабораторії УДПУ (Умань), збірника наукових праць «Природничі науки і освіта» (Умань).

Наукові інтереси: хімія гетероциклічних сполук, дизайн і синтез флуоресцентних сенсорів та іонних індикаторів на основі дициклопентано[b,e]піридинів; теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів хімії у процесі вивчення фахових дисциплін.

Опубліковано понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких три монографії, посібники, зокрема «Органічна хімія: практикум» (2013), «Хімія природних сполук» (2016), які схвалені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України, співавтор двох авторських патентів на винаходи, співавтор «Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень».

Викладає курси «Органічна хімія», «Біологічна хімія», «Високомолекулярні сполуки», «Хімія гетероциклічних сполук», «Хімія природних сполук».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

 

  Валюк В.Ф. Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано[b,e]піридинів, їх солей та дигідропохідних: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічних наук: спец. 00.03 «Органічна хімія» / В. Ф. Валюк. – К., 2005. – 23 с.

  Патент на винахід Валюк В.Ф. Похідна 1,2,3,4,5,6,7,8,-октагідродициклопентано[b,e]піридину та спосіб її одержання, № Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 26.11.2007.

  Валюк В.Ф. Дослідження продуктів реакції трикомпонентної конденсації дициклопентано[b,e]піридинового кільця / В.Ф. Валюк, В.Г. Пивоваренко. – Доповіді НАН України. – 2008. – №4. – С. 145-149.

  Валюк В.Ф. Синтез N-арил- та N-алкілпіридинієвих солей / В.Ф. Валюк Серія “Хімія” Тернопільського державного педагогічного університету. –2010. – №17 – С. 11-16.

  Valiuk V.F. Spectral properties of dyes are on basis of Hexahydrobicyclopenta[b, e]pyridines / V.F. Valiuk // The Advanced Science Journal, United State. – – S. 30-34.

  Valiuk V.F. «Model of Organization of Future Teachers’ Educational Process in Terms of information Enviroment» / V.F. Valiuk // The Advanced Science Journal, United States. – 2013. – S. 13–

  Валюк В.Ф. / Визначення професійної готовності майбутніх учителів хімії з позиції компетентнісного підходу/ В.Ф. Валюк // Вісник Черкаського університету, Серія педагогічні науки. – 2013. – № 13 (266) – С.46-53.

  Валюк В.Ф. // Компетентнісний підхід до дослідження якості освітніх досягнень випускників у системі «школа-педагогічний ВНЗ»: проблеми і перспективи» Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6 (135) – С. 20–

  Валюк В.Ф. Проектування теоретичної моделі інтерактивного навчання хімічним дисциплінам на основі компетентнісного підходу / В. Ф. Валюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – К.: Науковий світ, 2013. – Вип.2. – С.59 – 68.

  Валюк В.Ф. Стан проблеми використання історичного матеріалу як засобу формування мотивації вивчення хімії в середній школі / В. Ф. Валюк //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань.: ФОП Жовтий О.О., – № 49. – С.36 – 42.

  Валюк В.Ф. // Психолого-педагогічні особливості формування поняття «Генетичний зв’язок» в шкільному курсі органічної хімії / В. Ф. Валюк // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 6 (145) – С. 39–43.

  Валюк В.Ф. Особливості застосування комп’ютерних моделей в шкільному курсі хімії / В. Ф. Валюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – К.: Науковий світ, №50. – С. – 36-45.

  Валюк В.Ф. Методика формування методологічних знань учнів у процесі навчання хімії / В.Ф. Валюк // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2015. – №1 (14). – С. 178-184.

  Валюк В. Ф. Розвиток креативності як складова професійної підготовки майбутніх учителів хімії / В. Ф. Валюк // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. – 2016. – № 2(86). – С. 83–86.

  Валюк В. Ф. Організація проектно-дослідної роботи студентів при вивченні курсу «Біохімія» // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – № 1 (132). – С. 118–125.

  Валюк В. Ф. Структурно-функціональна модель методичної системи навчання біохімії майбутніх учителів хімії та біології/ В. Ф. Валюк // Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: педагогіка). – 2017. – № 4(59). – С. 96-101.

  Валюк В. Ф. Технології розвитку творчих здібностей студентів при вивченні хімічних дисциплін / В. Ф. Валюк // Вісник Черкаського університету. – 2017. – № 8.– С. 9–15.

  Валюк В. Ф. / Активізація пізнавального інтересу учнів при навчанні хімії з використанням історичного матеріалу / В. Ф. Валюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» . – 2018. – № 58. – С.76-85.